CollectionInformation
TSUKUDA Game Pachinko
TSUKUDA Game Pachinko
VFD
--
4 X C
white
BAMBINO UFO Master Blaster
BAMBINO UFO Master Blaster
VFD
1979
4 X AA
white
BAMBINO Space Laser Fight
BAMBINO Space Laser Fight
VFD
1979
4 X C
white
BAMBINO Superstar Football
BAMBINO Superstar Football
VFD
1979
4 X AA
white
BAMBINO Lucky Puck Ice Hockey
BAMBINO Lucky Puck Ice Hockey
VFD
1979
4 X AA
white
MATTEL Brain Baffler
MATTEL Brain Baffler
VFD
1980
9V
white
EPOCH Football
EPOCH Football
VFD
1980
4 X AA
white
EPOCH Invader From Space
EPOCH Invader From Space
VFD
1980
4 X AA
white
TOMY Tennis
TOMY Tennis
VFD
1980
4 X C
white
TOMY Ufo Attack
TOMY Ufo Attack
VFD
1980
4 X AA
white